Gunnihilation 2


Bu asker oyunu Nasl Oynanr?
Sevgili asker oyunlarý severler þimdi kan ve þiddetin uygulandýðý topraklara operasyon yapýp oradaki masum vatandaþlarý kurtarmak için çok güçlü bir operasyon yapacaksýnýz.Tek kiþilik ordu olarak size saldýran tüm düþman askerlerini tek tek öldüreceksiniz.W,A,S,D tuþlarý ile kahramanýmýzý yönlendirin ve mause ile ateþ edin.

savaþ oyunlarý

kategorisinde daha ok oyun oyna.